Korzystanie z serwisu

Regulamin Sklepu Internetowego WEDAN.COM.PL


Postanowienia wstępne, informacjeSklep internetowy działający pod adresem sklep.wedan.com.pl prowadzony jest przez P.P.H "WEDAN" sp.jawna Wiesław Klimek,Ryszard Węgierak z siedzibą w Żernikach Wrocławskich przy ulicy Wrocławskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000009174, REGON 006336706, NIP 912-00-06-292,E-mail sklep@wedan.com.pl, nr telefonu 71 311 34 09. Sklep internetowy WEDAN.COM.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej oraz obsługą realizacji zamówień odpowiada Sprzedawca.

Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu przez Sprzedawcę. Inne przedsięwzięcia tj. konkursy i promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na witrynie sklepu i na stronie informacyjnej konkursu lub promocji.

Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego WEDAN.COM.PL.

Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 221 KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym WEDAN.COM.PL, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

WEDAN na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do P.P.H "WEDAN" sp.jawna Wiesław Klimek,Ryszard Węgierak w formie pisemnej.

W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu.

Przedmiot sprzedażyPrzedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego WEDAN.COM.PL.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu WEDAN.COM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówieńZamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.sklep.wedan.com.pl .

Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.

Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia lub rezygnacji z niego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, informacji o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

Dostawa towarówDostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.

Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta.

Termin dostawy liczony jest w następujący sposób:
- w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia;
- w przypadku wybrania płatności z góry (przelew, karta płatnicza) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy.

O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Przesyłki z formą płatności - przedpłata zostaną wydane w punkcie odbiorów osobistych jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.

W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres sklep@wedan.com.pl (prosimy podać nr zamówienia).

Uszkodzenia i braki w transporcieW przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@wedan.com.pl

W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą.

W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

Formy płatności, dokumenty sprzedażyPłatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
- za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;

Do każdego zakupionego produktu wystawiany jest paragon. Paragony są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowyKażdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.

Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać e-mailowo na adres sklep@wedan.com.pl

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki do Klienta).

Towar wraz z wypełnionym czytelnie formularzem odstąpienie od umowy należy wysłać na adres:

P.P.H. Wedan sp. j.
ul. Wrocławska 35
55-010 Żerniki Wrocławskie

Prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu na opakowaniu zapisu "Zwrot 10 dni"

Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

ReklamacjeW przypadku zastrzeżenia co do zakupionego towaru Klientowi, będącemu konsumentem,przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.

W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.

Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać na adres sklep@wedan.com.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą – sklep@wedan.com.pl.

Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej,wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcoweOpinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@wedan.com.pl.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.